Privacystatement

 

Privacystatement Buro PRS 25 mei 2018

 

Per 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hebben  alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening persoonsGegevens (AVG). Ook ontwerpbureaus zoals die van ons moeten op die datum hun privacybeleid op orde hebben. In dit statement brengen wij u op de hoogte hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 

Buro PRS,

gevestigd aan Lambertus Hortensiuslaan 13B, 1412 GV, te Naarden,

(contactgegevens; http://www.buro-prs.nl)

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven in onze privacyverklaring.

 

  • Persoonsgegevens die wij verwerken:

Buro PRS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (algemene) persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Bedrijfsnaam

-       Voor- en achternaam (van contactpersonen)

-       Adresgegevens

-       Telefoonnummers

-       E-mailadres

-       BSN-nummer (burgerservicenummer)

 

  • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Buro PRS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Het afhandelen van uw betaling,

-       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,

-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,

-       Om goederen en diensten bij u af te leveren,

-       BSN., om uw omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen doen bij de desbetreffende gemeente

 

De gegevens worden dus uitsluitend gebruikt om onze diensten op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

 

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Buro PRS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buro PRS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

-       Persoonsgegevens

Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand  Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijderd.

-       Personalia

Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijderd.

-       Adres

Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand

Reden: voor terugkomende opdrachten/diensten. Indien na een jaar

geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijderd.

-       Telefoongegevens

Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand. Reden: voor contact tijdens opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijderd.

-       E-mail

Bewaartermijn: alleen als klanten/relatie en/of leverancier bestand. Reden: voor correspondentie tijdens opdrachten/diensten. Indien na een jaar geen contact is geweest zullen de gegevens worden verwijderd.

 

Speciale persoonsgegevens als:

-       BSN

Bewaartermijn: Geen bewaar termijn. We gebruiken dit nummer alleen tbv. de door de overheid verplicht gestelde digitale toegangscode voor het kunnen inloggen in de het zgn. OLO (OmgevingsLoket Online) loket.

Reden: Noodzakelijk voor het kunnen indienen van uw omgevings (bouw-) vergunningsaanvraag. Daarna wordt het nummer direct verwijderd

 

  • Delen van persoongegevens met derden

Buro PRS verstrekt alleen persoongegevens met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [info@buro-prs.nl], dan verwijderen wij deze informatie.

 

  • Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Buro PRS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om:

-       uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

-       daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro PRS.

-       en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:   [info@buro-prs.nl].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Buro PRS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

  • Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Buro PRS neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [info@buro-prs.nl].